logo mysterygifts
Home
Bestel informatie
Klantenservice
Contact
logo winkelwagen
Winkelwagen


Privacyverklaring & Algemene Voorwaarden
spacer

Privacyverklaring
spacer

1
1) Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
Mysterygifts is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2) Welke gegevens worden verzameld en verwerkt door Mysterygifts?
Gebruikersgegevens
Mysterygifts verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer te geven.

3) Automatisch Gegenereerde Informatie
Mysterygifts verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt.

4) Hebben wij cookies?
Daarnaast verzamelt Mysterygifts informatie via cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Mysterygifts.

5) Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Mysterygifts uw persoonsgegevens?
Mysterygifts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
§ om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
§ ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Mysterygifts;
§ om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden.

6) Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Mysterygifts zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

7) Op welke wijze beschermt Mysterygifts uw persoonsgegevens?
Mysterygifts zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

8) Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Mysterygifts over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Mysterygifts via [info@Mysterygifts.nl]. Mysterygifts zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering kan en mag voldoen.

9) Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Mysterygifts?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u daarop klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Mysterygifts heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de link wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Mysterygifts accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Mysterygifts heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

10) Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd

11) Gebruik van cookies door Mysterygifts
Om de website te kunnen aanbieden maakt Mysterygifts gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van Mysterygifts naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Mysterygifts indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Mysterygifts website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Mysterygifts opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Mysterygifts gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
spacer

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
spacer

1Toepasselijkheid
2Aanbiedingen/overeenkomsten
3Afkoelingsperiode
4Prijzen en betalingen
5Levering
6 Eigendomsvoorbehoud
7Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8Reclames en aansprakelijkheid
9Klachten procedure
10Niet goed, geld terug
11Bestellingen/communicatie
12Persoonsgegevens
13Overmacht
14Diversen
15Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Algemene voorwaarden
spacer

1) Toepasselijkheid
Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mysterygifts zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Mysterygifts worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mysterygifts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mysterygifts ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2) Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Mysterygifts zijn vrijblijvend en Mysterygifts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mysterygifts. Mysterygifts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mysterygifts dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3) Afkoelingsperiode
Producten die via Mysterygifts zijn gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen worden geruild en/of retour genomen. (Dit geldt echter niet voor producten waarbij op de website vermeld staat dat retourneren niet mogelijk is, en voor speciaal bestelde grote aantallen.) Hierbij geldt als voorwaarde dat de aankoop niet is gebruikt en/of beschadigd en in de originele onbeschadigde en complete verpakking terug gezonden wordt. Mocht aan deze voorwaarden niet worden voldaan, dan is Mysterygifts gemachtigd maximaal 50% van het aankoopbedrag ter compensatie in te houden.De kosten van de retourzending worden niet vergoed.
Na ontvangst van de zending in goede staat wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten binnen 14 dagen teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer.
Mocht u echter binnen zeven (7) dagen na ontvangst fabricage en/ of productiefouten constateren dan kunt u het artikel ook terugsturen naar bovenvermeld adres en krijgt u na ontvangst een vervangend artikel opgestuurd. In dit geval zijn de kosten van de retourzending geheel voor rekening van Mysterygifts. Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice via info@mysterygifts.nl
Bestellingen die geweigerd worden wanneer ze door de postbezorger worden aangeboden worden terugbetaald met aftrek van de kosten van de zending en retourzending.U dient hiervoor contact op te nemen met onze klantenservice via info@mysterygifts.nl

4) Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn verkoopprijzen in Euro. Voor bestellingen met het afleveradres in België of Duitsland worden de tarieven van de reguliere post gehanteerd. Vooruit betaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Mysterygifts binnen is.

5) Levering
Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel Mysterygifts als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door Mysterygifts opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
Aan de voorraadindicatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Mysterygifts is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Mysterygifts gedragen.
Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice via info@mysterygifts.nl

6) Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mysterygifts verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7) Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mysterygifts geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8) Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mysterygifts daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering contact op te nemen met info@mysterygifts.nl. Mysterygifts zal het product in geval van schade kostenloos vervangen met inachtneming van een levertijd van maximaal 30 werkdagen indien het product niet uit voorraad leverbaar is. Indien het product niet binnen de gestelde termijn vervangbaar is zal na overleg het aankoopbedrag geretourneerd worden.

9) Klachten procedure
Indien u een klacht heeft over door ons geleverde artikelen en/of diensten dan horen wij dat graag van u. Mysterygifts streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden bij de klantenservice van Mysterygifts. U krijgt meestal binnen één werkdag een antwoord maar uiterlijk binnen drie (3) werkdagen. Aangezien veel artikelen met de hand gemaakt en/of beschilderd worden, kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

10) Niet goed, geld terug
Wij behouden ons wijzigingen in modellen, kleuren, samenstelling en prijs voor. Mocht u de door u bestelde goederen vanwege zulks een wijziging niet meer willen hebben, dan heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en de product(en) binnen tien (10) dagen aan ons retour te sturen. In dit geval dient het artikel, onbeschadigd, ongebruikt en inclusief alle bijgeleverde bescheiden zoals gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen e.d., in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. In een dergelijke situatie zijn de kosten voor retourzending voor uw rekening.

11) Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mysterygifts , dan wel tussen Mysterygifts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen U en Mysterygifts , is Mysterygifts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Mysterygifts.

12) Persoonsgegevens
Mysterygifts houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Mysterygifts respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Mysterygifts. Op aanvraag via email of brief verstrekken wij u alle gegevens die wij van u geregistreerd hebben. U kunt ons via email of brief verzoeken om hierin wijzigingen aan te brengen of deze geheel te verwijderen. Indien u aan Mysterygifts schriftelijk opgave doet van een adres, is Mysterygifts gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mysterygifts schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13) Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mysterygifts ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mysterygifts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mysterygifts kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14) Diversen
Wanneer door Mysterygifts gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mysterygifts deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mysterygifts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mysterygifts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Mysterygifts is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

15) Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

spacer
hardlopers
Kijk ook bij onze hardlopers: spacer
1
Funny Jobs beeld Politieman
2
Beeld Vrouwe Justitia
3
Beeld Freya
spacer